Telegram Stats || Twitter Stats || testnet faucet (xEGLD) || devnet faucet (dEGLD) || ESDT generator helper || Testnet HeartBeat || Devnet HeartBeat || Mainnet HeartBeat

waiting :
v1.2.30.1- : 1020
v1.2.36-rc : 576
v1.2.30.1/ : 4

observer :
v1.2.30.1- : 1785
v1.2.33.0- : 47
v1.1.65.0- : 8
v1.2.22.1- : 45
v1.2.36-rc : 81
-0-g22e4fc : 4
v1.2.30-in : 4
v1.2.33-0- : 4
v1.2.31.0- : 8
undefined/ : 33
v1.2.30-0- : 4
v1.1.51.0- : 13
v1.1.50.0- : 1
v1.2.31-in : 12
v1.2.30.1/ : 3
v1.2.34-0- : 16
v1.2.21.1- : 4
v1.1.26.0- : 3
/go1.17.2/ : 1
00:16:40/g : 3
-0-g2ef521 : 5
v1.1.0.0-0 : 1
v1.1.66.0- : 2
v1.1.10.0- : 1
v1.1.37.0- : 1
v1.1.25.0- : 1
17:10:21/g : 1

eligible :
v1.2.30.1- : 980
v1.2.36-rc : 618
v1.2.30.1/ : 2

total = 5291


Made with love by @KevinLallement